Họ và tên: ĐINH THỊ YẾN

Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng tổ 1

Học hàm, học vị: Đại học Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0975957134

Email: dtyen.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: PHẠM THỊ HẢI HƯƠNG

Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó tổ 1

Học hàm, học vị: CĐ Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0384677148

Email: pthhuong.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: DƯƠNG THỊ SÂM

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: Cao đẳng  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0384515751

Email: dtsam.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THÁI

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0336624686

Email: nhthai.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÀNH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị:  ĐH Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0989904634

Email:Nguyenthilanh14091992@gmail.co

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0354220345

Email: Nguyenhuepl92@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: LƯƠNG THỊ ANH DIÊN

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0982950577

Email: ltadien.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

Họ và tên: LƯƠNG THỊ HUYỀN

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0332560416

Email: lthuyen.daitu@thainguyen.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ QUỲNH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0914519614

Email: tranquynh15111995@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: ĐH  Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0962227837

Email: tranhuong91@gmail.com

 

 

Họ và tên: LÃ THỊ THU THÙY

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: TC Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0946336932

Email: lathithuy171192@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÀ

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0964291932

  • Email:

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ANH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0962769192

Email: trankimanh881@gmail.com

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC ANH

Chức vụ: Giáo viên

Học hàm, học vị: CĐ Sư phạm Mầm non

Điện thoại: 0359004146

Email: trananh90@gmil.com